Pravidlá

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE V  KOSENÍ  RUČNOU  KOSOU

               

1.         Rozhodcovská porota je najmenej trojčlenná, pričom všetci členovia sú rovnocenní.

2.         Súťažné kategórie sa členia na:

Mládež do 18 rokov 25 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Ženy 25 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Muži nad 60 rokov 50 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Muži do 60 rokov 50 m2 s dĺžkou kosy do 90 cm
Muži a ženy bez obmedzenia veku 100 m2 bez obmedzenia dĺžky kosy

3.         Súťažný výstroj je kosa s kosiskom, osla, oselník. Súťažiaci musí mať na sebe oblečenie spodnej a hornej časti tela.

4.         Súťažné polia musia byť pripravené ako samostatné plochy ohraničené pokosenými a vyhrabanými pásmi. Rozhodcovia overia spôsobilosť jednotlivých súťažných polí pred súťažou. Súťažné polia musia mať pridelené čísla a súťažiaci si poradie a teda aj súťažné polia budú losovať.

5.         Súťaž jednotlivca prebieha tak, že začína na povel rozhodcu: PRIPRAVENÝ- ŠTART. Časomieru zastavia rozhodcovia, keď súťažiaci pokosí poslednú neskosenú trávy a zdvihne jednu ruku. Rozhodcovia verejne vyhlásia základný čas, následne prekontrolujú kvalitu pokosenej plochy/rovnomernosť výšky, a ak je vyššia ako 5 cm, rozhodcovia postihnú kosca  trestnými sekundami podľa bodu 10.

6.        Súťažiaci má povolené poostriť si kosu, podľa vlastného zváženia aj viac krát, ženám a mládeži môže naostriť jedna ňou vybraná osoba.

7.        V prípade poškodenia súťažného výstroja (zlomenie, rozštiepenie, vyhnutie a pod. nie zatupenie ostria), v prípade že to dovolia rozhodcovia má právo súťažiaci opravného štartu. Organizátor súťažiacemu pridelí nové súťažné pole. Ak rozhodcovia rozhodnú inak je súťažiaci diskvalifikovaný!

8.        Kritéria hodnotenia sú: 1. základný čas, 2. kvalita pokosenej plochy/rovnomernosť výšky. Časová penalizácia súťažiacim sa udeľuje v prípade, ak ich pokos nebude mať požadovanú kvalitu,  nerovnomernosť výšky a je vyššia ako 5 cm.  Časová penalizácia sa udeľuje od 5 až do 100 trestných sekúnd!

9.        Pri zhode výsledného času sa víťazom stane vekom starší súťažiaci.

10.      Každý súťažiaci má právo podať protest proti rozhodnutiu rozhodcov s vkladom 5.- Eur.

11.       Protest rieši súťažná rada zložená: riaditeľ súťaže, delegovaný člen SKoSu a súťažiacimi zvolený ich zástupca. Ich verdikt je konečný!

12.       Súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže bezodkladne bezvýhradný súhlas s spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, e-mail, pre účely uskutočnenia tejto súťaže  na vopred neurčitú dobu, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

13.       Za bezpečnosť práce ako aj bezpečné zaobchádzanie s kosou je zodpovedný majiteľ kosy, resp. súťažiaci.

14.       Každý súťažiaci aj diváci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko!

 

Vydaním a nadobudnutím platnosti tohto dokumentu sa rušia „Pravidlá súťaže SKoS“ z Pohorelej zo dňa 2. apríla 2011, s platnosťou od 21.2.2015.

 

 Miroslav Ledecký
staršina Slovenského koseckého spolku